Dybbøl Biler - Handelsbetingelser

Vaskilde 1, Dybbøl
6400 Sønderborg+45 41607010

Handelsbetingelser

KOMMISSIONSAFTALE


§ 1. GENERELLE BETINGELSER
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående betingelser anvendelse for enhver kommissionsaftale, der aftales med Dybbøl Biler Aps, cvr. nr. 37126667.

§ 2. VARIGHED – KOMMISSIONSPERIODEN
Kommissionsaftalen tager sin begyndelsen fra og med den dag køretøjet stilles til rådighed og til og med den dag, hvor køretøjet sælges til 3. mand eller til og med den dag som fremgår af den skriftlig indgået aftale mellem Kunden og Dybbøl Biler.

§ 3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
Samtlige oplyste priser er incl. moms. Hvis ikke andet er skriftligt aftalt er salgs- og annonceomkostninger samt salgsprovision indeholdt i kommissionssalæret. I kommissionsaftalen anføres hvilken minimum salgspris, der er aftalt.

§ 4. Salær til Dybbøl Biler:
Salæret til Dybbøl Biler fremgår af den skriftlige indgået kontrakt mellem Kunden og Dybbøl Biler. Eller den vedlagte prisliste. Sælges kørtøjet ikke i kommissionsperioden skal Kunden ikke afholde salgs- og annonceringsomkostninger. Det påhviler Dybbøl Biler at indhente købssummen ved 3. mand i forbindelse med salg.Dybbøl Biler´s betalingsbetingelser er kontant. Afregningen mellem Kunden og Dybbøl Biler vil foregå senest 5 hverdage efter salget er endelig gennemført. I afregningen vil der være foretaget en modregning i forbindelse med påløbne omkostninger og provision. 3. mand oppebærer omkostningerne til om/registrering af det pågældende køretøj.

§ 5. KUNDENS FORPLIGTIGELSER
Kunden er forpligtet til at oplyse, hvorvidt Køretøjet er behæftet, hvilke hæftelser der er tale om, samt oplyse om, hvilke kreditorer, der ved køretøjets salg skal have dækning for sit tilgodehavende. Kunden er forpligtet til at oplyse mærke, model, type, stelnummer, årgang, samt eventuelle fejl og mangler ved køretøjet ved kommissionsaftalens indgåelse. Kunden er forpligtet til at sørge for, at køretøjet overholder den til enhver tid gældende lovgivning. Kunden og Dybbøl Biler træffer aftale om, hvor Køretøjet skal stilles til rådighed henne. Kunden er forpligtet til at aflevere køretøjet rengjort ved kommissionsperiodens begyndelse. Kunden har ingen forpligtigelser overfor 3. mand, da 3. mand køber Køretøjet som beset.

§ 6. DYBBØL BILER´S FORPLIGTIGELSER
Dybbøl Biler har ingen forpligtigelser overfor 3. mand. Ved kommissionsperiodens start er Dybbøl Biler forpligtet til at udarbejde en tilstandsrapport på køretøjet. Tilstandsrapporten udarbejdes på kundens regning, denne omkostning udgør dog maksimalt 500 kr. per køretøj, der er indgået aftale om. Dybbøl Biler er forpligtet til skriftligt at aftale med kunden hvorvidt det enkelte køretøj skal klargøres ved kommissionsperiodens start på kundens regning.

§ 7. RISIKO OG ANSVAR
Kunden er forpligtet til at tegne en forsikring mod eventuelle skader i forbindelse med fremvisning af køretøjet til potentiel 3. mand.

§ 8. FORSIKRING
Gennem hele kommissionsperioden er kunden forpligtet til at holde køretøjet forsikret så køretøjet til en hver tid opfylder gældende lovgivning.

§ 9. ERSTATNING
Dybbøl Biler har intet erstatningsansvar overfor 3. mand.

§ 10. OPHØR/OPHÆVELSE AF KOMMISSIONSAFTALEN
Kommissionsaftalen ophører automatisk ved kommissionsperiodens udløb. Kommissionsaftalen ophører automatisk når køretøjet sælges til 3. mand.

§ 11. LOVVALG OG VÆRNETING
Kommissionsaftalen er omfattet af dansk ret. Er andet ikke skriftligt aftalt eller fremgår af disse handelsbetingelser finder Kommissionsloven anvendelse. Enhver tvist mellem kunden og Dybbøl Biler, som måtte opstå i forbindelse med nærværende kontraktforhold afgøres ved voldgift efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige. Stk. 2. Hver kontraktpart udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut. Såfremt en kontraktpart ikke inden udløbet af den ifølge Voldgiftsinstituttets regler gældende frist har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet. Stk. 3. Hvis en kontraktpart begærer det, suppleres voldgiftsretten med yderligere 2 partsudpegede medlemmer. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med voldgiftrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan bestemmes, at de udgifter, der er en følge af ettens supplering, skal udredes af den kontraktpart, der har rejst krav herom, når voldgiftsretten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet af fremsætte kravet.

§ 12. ÆNDRINGER
Dybbøl Biler forbeholder sig ret til at ændre nærværende handelsbetingelser uden varsel. Der tages forbehold for fejl og prisændringer.

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til salg af bil på kommision